پیگیری درخواست های نوبت

بیماران محترم جهت بررسی سابقه درخواست های خود در این سامانه و پیگیری و یا لغو آن ها، از این قسمت استفاده کنید.

شماره موبایلی که با آن درخواست نوبت کرده اید؛ مثلاً 09259137421