گرفتن نوبت اینترنتی

در کمترین زمان و نزدیکترین مکان، نوبت سونوگرافی، رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی، سنجش تراکم استخوان، ماموگرافی، اینترونشن