اعضای تیم بیمارپذیر

رضا رئیسی

مدیر عامل

ابوذر رجوانی

رئیس هیات مدیره

محمد حسین دخت عصمتی

مدیر فنی

درباره سامانه بیمارپذیر

سامانه بیمارپذیر، بستری برای معرفی بیماران جهت اخذ نوبت برای انجام تصویربرداری پزشکی است و هدف آن رفع مشکلات این حوزه است.
بیمارانی که از طریق این سامانه به مراکز و موسسات تصویربرداری پزشکی معرفی میشوند، قبلا نسخه آنها به مراکز ارسال شده است، طبعاً خدمت ارایه شده توسط مرکز با نسخه تطابق دارد.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که مراکز و موسسات تمام خدمات تصویربرداری پزشکی را ارائه نمی دهند، و همچنین این سامانه نوبت های آزاد مراکز برای بیماران شناسایی میکند و با کمترین زمان و نزدیکترین مکان ارایه خدمت مراکز را برای بیماران فراهم میکند.
خدمات این سامانه برای بیماران کاملا رایگان است، مبلغ پرداختی بیماران به عنوان پیش پرداخت، از تعرفه نسخه است و در مراجعه حضوری به مراکز از مبلغ تعرفه کسر می گردد.