یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

 021-22902017  |   info@bimarpazir.ir

لیست مراکز
ترتیب نـام مـرکز استان شهرستان آدرس تلفن های تماس بیشتر
1 تصویر برداری پزشکی بیمارستان مفتح ورامین تهران ورامین میدان رازی – بلوار امام رضا – بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح 02136223011 بیشتر