جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

 021-22902017  |   info@bimarpazir.ir

لیست مراکز اینترونشن
ترتیب نـام مـرکز استان شهرستان آدرس امکانات بیشتر
1 بیمارستان لاله تهران تهران شهرک غرب خیابان سیمای ایران ،نبش فلامک جنوبی -طبقه منفی یک دریافت نوبت بیشتر